xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TT - HUẾ GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 In Email
Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 09:00

KẾ HOẠCH

Đổi mới mô hình tổ chức quản lý chợ giai đoạn 2008 đến 2010

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ; Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010; Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/6/2007 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 6 (khoá XIII) về một số chủ trương, giải pháp lớn để nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Quyết định số 1974 /QĐ-UBND ngày 24  tháng 8  năm 2006 về phê duyệt “Quy hoạch Phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 450/TTr-SCT ngày 24/7/2008, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đổi mới mô hình tổ chức quản lý chợ giai đoạn 2008 đến 2010 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Thiết lập mô hình tổ chức quản lý chợ phù hợp với quy mô và tính chất của các loại hình chợ trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; huy động các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, từng bước xã hội hoá hoạt động đầu tư phát triển chợ, phục vụ tốt nhu cầu đời sống của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và văn minh thương mại.

- Tạo môi trường pháp lý, thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, khai thác chợ.- Xây dựng mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành mô hình hoạt động thương mại văn minh và ngày càng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới chợ trong thời kỳ hội nhập.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2010, các huyện và thành phố Huế tiến hành rà soát, qui định chức năng nhiệm vụ và củng cố hoạt động của các ban quản lý chợ; chọn 01 đến 02 chợ để chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo mô hình Doanh nghiệp quản lý hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ phù hợp với từng loại chợ trên địa bàn. Toàn tỉnh có 1 đến 2 chợ được xây dựng mới bằng nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế.- Quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo sự hoạt động bình thường, ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững của chợ; đồng thời phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý cũng như kinh doanh của cán bộ, nhân viên, các hộ kinh doanh tại các chợ phù hợp nhu cầu phát triển thương mại hiện nay.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chợ

a) Đối với chợ ở trung tâmhuyện lỵ và thành phố Huế, chợ đầu mối:

Căn cứ vào nguồn hình thành của vốn đầu tư xây dựng chợ từng bước chuyển đổi mô hình tổ chức Ban quản lý chợ hiện nay sang mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã thông qua hình thức đấu thầu.Trường hợp công ty cổ phần có sự tham gia của Nhà nước thì phần vốn góp của Nhà nước là giá trị sử dụng đất và giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng chợ. Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ hoặc không tham gia cổ phần do Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh đề xuất. Phạm vi hoạt động của mô hình công ty cổ phần quản lý, kinh doanh chợ, có thể một chợ hoặc nhiều chợ.

b) Đối với các chợ dân sinh ở xã, phường:

Tiến hành kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý chợ hiện có và hướng đến chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.Những chợ có đủ điều kiện thì khẩn trương chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

c) Đối với các chợ do ngân sách nhà nước đầu tư 100 % ( Chợ biên giới, cửa khẩu, chợ ở các xã thuộc vùng bãi…, các xã thuộc chương trình 135, …):Áp dụng mô hình Ban quản lý chợ, hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu.

d) Đối với các chợ mới đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế: Thực hiện đầu tư và quản lý hoạt động theo các văn bản pháp luật hiện hành. 

đ) Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được tiến hành khẩn trương, nhưng thận trọng, từng bước vững chắc, đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động tại chợ và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy phải tổ chức chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm rồi mới nhân ra diện rộng. Phương thức áp dụng là đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ

2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của mô hình đổi mới quản lý, kinh doanh chợ

- Tổ chức quản lý hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh chợ, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc tiếp cận giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý tài sản, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh chợ một cách có hiệu quả; thu hút thương nhân và khách hàng.- Xác định phương hướng, mục tiêu và kế hoạch phát triển chợ theo hướng văn minh thương mại.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các ngành, các địa phương

a) Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp để các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và nhân dân hiểu rõ và tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.- Chủ động làm việc với UBND các huyện và thành phố Huế để thống nhất danh sách và kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn, kể cả chợ được đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2008.

- Chủ trì phối hợp các ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Quy trình, quy định về các mô hình tổ chức, quản lý kinh doanh, khai thác chợ, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 30/9/2008.- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý chợ, các hộ kinh doanh chợ theo mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện và những vướng mắc trong qua trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ của các địa phương.- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm đối với các đơn vị làm điểm, đề xuất kế hoạch triển khai trên diện rộng.

b) Sở Nội vụ:- Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ (đối với những nơi còn tồn tại Ban quản lý chợ);- Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ khi chuyển thành Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã.

c) Sở Tài chính:

- Hướng dẫn nội dung, trình tự thực hiện định giá quyền sử dụng đất, tài sản của Nhà nước tham gia cổ phần; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tham gia cổ phần;- Hướng dẫn chuyển giao vốn nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước tham gia Công ty cổ phần (nếu chuyển giao vốn nhà nước cho doanh nghiệp tham gia cổ phần); hoặc hướng dẫn UBND thành phố, huyện cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần (nếu chuyển giao vốn nhà nước cho UBND thành phố, huyện quản lý tham gia cổ phần) để quản lý phần vốn góp của nhà nước và cổ tức hàng năm;- Hướng dẫn chế độ tài chính thu - chi - vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tham gia cổ phần chợ và chế độ đặc thù của các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý;

- Hướng dẫn thực hiện thu - chi - nộp ngân sách đối với Ban quản lý chợ theo quy định (đối với những nơi còn tồn tại Ban quản lý chợ).- Hướng dẫn việc thu phí và lệ phí theo qui định hiện hành của  pháp luật; hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ hoặc doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, hướng dẫn các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng chợ mới và quản lý sau khi đầu tư theo quy định.- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng các chính sách ưu đãi về đất đai, hạ tầng, tài chính nhằm thu hút các thành phần kinh tế góp vốn hoặc tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý chợ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2008.

đ) Liên minh Hợp tác xã:Phối hợp, vận động và hướng dẫn các trình tự, thủ tục nhằm tạo điều kiện trong việc hình thành các hợp tác xã quản lý và khai thác chợ.

e) UBND thành phố Huế và các huyện:

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đổi mới mô hình tổ chức quản lý chợ giai đoạn 2008 đến 2010; phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân địa phương về chủ trương xã hội hoá công tác kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; vận động các thành phần kinh tế tham gia;

- Xây dựng đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; lựa chọn chợ thí điểm chuyển đổi mô hình Ban quản lý, thành lập doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hiệu quả; triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra của Kế hoạch.- Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn các mô hình thành lập doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý kinh doanh, khai thác chợ thuộc xã, phường, thị trấn quản lý.- Căn cứ vào hướng dẫn qui định chức năng nhiệm vụ Ban quản lý chợ của tỉnh để xây dựng và ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với ban quản lý các chợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Công Thương tổ chức triển khai cụ thể và theo dõi toàn diện các nội dung của Kế hoạch này; hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Các sở, ban, ngành, UBND thành phố Huế và các huyện có trách nhiệm triển khai cụ thể các nhiệm vụ được giao; hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện của đơn vị mình cho UBND tỉnh (qua Sở Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu việc bố trí các nguồn kinh phí bảo đảm cho các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành và địa phương liên quan.Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Ngọc Thiện

 
Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2010 10:21
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3022511

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?